Algemene ledenvergadering 2020

Datum: maandag 12 oktober 2020 (aanvang 20.00 uur)

 

Omdat we in de kantine maar beperkt ruimte hebben i.v.m. de coronamaatregelen verzoeken we je om je aan te melden wanneer je aanwezig wilt zijn.

 

Dat kan bij rechtstreeks bij de secretaris of via secretariaat@vvbergentheim.nl

 

Op maandag 12 oktober 2020 houdt voetbalvereniging Bergentheim haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in het clubhuis 'de Corner' en begint om 20.00 uur. Hierbij worden alle leden van harte uitgenodigd om bij deze algemene ledenvergadering aanwezig te zijn. De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen presentielijst
 3. Notulen vorige vergadering*
 4. Jaarverslag secretaris 2019/2020*
 5. Presentatie jaarverslag penningmeester
  1. Voetbalvereniging
  2. Stichting Sportpark Moscou
 6. Kascontrole
  1. Verslag kascontrolecommissie
  2. Benoeming Kascontrolecommissie
 7. Begroting
  1. Voetbalvereniging
  2. Stichting Sportpark Moscou
 8. Vaststelling contributie
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De notulen van de algemene ledenvergadering 2019 en het jaarverslag liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Op verzoek worden deze per mail verzonden; stuur hiervoor een verzoek naar secretariaat@vvbergentheim.nl

 

Bestuur Voetbalvereniging Bergentheim