Verslag algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 2019

Op 15 oktober is de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2019 gehouden. Op deze vergadering waren 28 personen aanwezig, wat een behoorlijke afname is ten opzichte van vorig jaar.

Na een woord van welkom door voorzitter Bert Nijenhuis werden de notulen van de algemene ledenvergadering 2018 goedgekeurd. Het jaarverslag is door de secretaris voorgelezen.

Vervolgens werden de financiële resultaten van de voetbalvereniging en stichting sportpark Moscou door de penningmeester gepresenteerd en toegelicht. De vereniging en de stichting hebben een positief financieel resultaat geboekt.

De kascontrole is uitgevoerd door Gert Nijenhuis en Hans Pullen. Hans deelt de vergadering mee dat de stukken in orde zijn bevonden. Nieuwe personen voor de kascontrole 2020 worden benoemd.

De penningmeester presenteert de begroting, waarna de contributiebedragen voor het nieuwe seizoen worden vastgesteld.

Secretaris Roelof Pullen heeft aangegeven zich na een periode van 4 jaar niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur draagt Henrie Telman voor als secretaris. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt Roelof Pullen.

Voorzitter Bert Nijenhuis doet namens het bestuur de volgende mededelingen:

 • Rookbeleid
  • Het bestuur is van mening dat er een algeheel rookverbod moet komen per 1 januari 2020 op zaterdagmorgen tot 12:00 uur. De tribune bij het hoofdveld moet helemaal rookvrij worden. Bert Nijenhuis leest een verklaring van het bestuur voor waarin het rookbeleid wordt omschreven. Het beleid wordt over 2 jaar geëvalueerd.
  • Verenigingsplan
   • De werkgroep “we doen het samen” is enkele keren bij elkaar geweest. Vanuit deze werkgroep moet het nieuwe verenigingsplan ontstaan.
   • Streven was dat het plan klaar zou zijn, maar dat is niet gelukt. Bert Nijenhuis noemt de zaken die klaar zijn en waaraan nog gewerkt wordt.

Na de rondvraag waarin enkele vragen worden gesteld m.b.t. de presentatiegids en het rookbeleid sluit de voorzitter de vergadering.