Verslag ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2018
Voorzitter Henry Schutte heet iedereen van harte welkom op de vergadering. Een speciaal woord van welkom richt hij tot de ereleden. De agenda wordt vastgesteld.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017 worden onveranderd goedgekeurd. De secretaris leest het jaarverslag secretariaat 2017-2018 voor.

Henry Schutte richt een woord van dank tot alle vrijwilligers. Vervolgens vraagt hij Henk Steen en Bertus Hultink om naar voren te komen. Henry bedankt beide heren voor het vele werk wat zij o.a. de afgelopen zomer hebben gedaan om de velden optimaal te houden. Door de droge zomer moest er veel gesproeid worden om de velden in goede conditie te houden. Als dank ontvangen Henk Steen en Bertus Hultink een pakketje.

Penningmeester Arnoud de Lange geeft een presentatie van de financiële resultaten van het afgelopen seizoen en geeft daarbij een toelichting. Er is een positief resultaat geboekt door een hogere omzet in de kantine en door het aangaan van nieuwe sponsorcontracten, waaronder de nieuwe kledingsponsor voor het 1e elftal Houthandel Veneman. De voorzitter spreekt ook uit dat we blij zijn dat Brood.net hoofdsponsor blijft.

De kascontrole is uitgevoerd en de kas is perfect in orde bevonden. Er is vastgesteld wie de volgende kascontrole zal uitvoeren.

Arnoud de Lange geeft een presentatie met toelichting van de begroting voor seizoen 2018-2019. De contributie voor het seizoen 2018-2019 wordt vastgesteld.

Jeroen van der Velde wordt bedankt voor al het werk dat hij gedaan heeft als bestuurslid TC. Alwin Altena wordt benoemt tot bestuurslid TC. Jeroen blijft voorzitter van de TC. De voorzitter wenst hem hierbij veel succes.

Bert Nijenhuis wordt benoemd tot voorzitter en neemt symbolisch de sleutel in ontvangst van Henry Schutte, welke hierbij afscheid neemt als voorzitter van de vereniging.

Gera Odink wordt benoemd tot bestuurslid PR-zaken. Hiermee is het bestuur weer voltallig.

Bert Nijenhuis bedankt de aanwezigen voor het geschonken vertrouwen. Tevens bedankt hij Jeroen van der Velde en overhandigd hem bloemen. Een speciaal woord van dank richt hij tot Henry Schutte. Henry wordt benoemd tot lid van verdienste voor het werk wat hij vele jaren heeft verricht voor de vereniging, zowel op de voorgrond als achter de schermen. Bert overhandigd ook bloemen aan Henry.

Tijdens de rondvraag worden enkele vragen gesteld waarop het bestuur antwoord geeft of op een later tijdstip via nieuwsbrief en of site terugkomt.

Door aanwezigen wordt de ontwikkeling van het Kaboutervoetbal genoemd. Een positieve ontwikkeling voor de vereniging. Theun Luisman heeft hiervoor veel werk verricht en de vergadering bedankt hem hiervoor.
Voorzitter Bert Nijenhuis bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.