Algemene ledenvergadering 2023

Datum: maandag 16 oktober 2023 (aanvang 20.00 uur)

 

Op maandag 16 oktober houdt voetbalvereniging Bergentheim haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in het clubhuis 'de Corner' en begint om 20.00 uur. Hierbij worden alle leden van harte uitgenodigd om bij deze algemene ledenvergadering aanwezig te zijn. De agenda ziet er als volgt uit:

 

1.      Opening

 1. Vaststellen presentielijst
 2. Notulen vorige vergadering*

4.       Jaarverslag secretaris 2022-2023*

 1. Presentatie jaarverslag penningmeester*
  1. Voetbalvereniging
  2. Stichting Sportpark Moscou
 2. Kascontrole
  1. Verslag kascontrolecommissie
  2. Benoeming Kascontrolecommissie
 3. Begroting
  1. Voetbalvereniging
  2. Stichting Sportpark Moscou
 4. Vaststelling contributie
 5. Mededelingen van het bestuur : o.a. energie, vrijwilligersbeleid, sociale veiligheid.
 6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Henrie Telman
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

 

* De notulen van de algemene ledenvergadering 2022 liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. De financiële cijfers zijn op te vragen, stuur hiervoor een verzoek naar secretariaat@vvbergentheim.nl

 

Bestuur Voetbalvereniging Bergentheim